Plastic Brewer

April

Plastic Brewer

最近购入 April 滤杯,比起 Hario Switch 来要好玩太多。冲法简单,风格明亮,配合 Sey 咖啡简直是天作之合,尤其适合早上随手来一杯。我现在最后悔的就是去年路过首尔 April 店面却没有进去大肆采买。

Plastic Brewer

April

Plastic Brewer

最近购入 April 滤杯,比起 Hario Switch 来要好玩太多。冲法简单,风格明亮,配合 Sey 咖啡简直是天作之合,尤其适合早上随手来一杯。我现在最后悔的就是去年路过首尔 April 店面却没有进去大肆采买。

Plastic Brewer

April

Plastic Brewer

最近购入 April 滤杯,比起 Hario Switch 来要好玩太多。冲法简单,风格明亮,配合 Sey 咖啡简直是天作之合,尤其适合早上随手来一杯。我现在最后悔的就是去年路过首尔 April 店面却没有进去大肆采买。